Víktimanan no a keda kontentu ku sentensia pa Robinson E.