Kolegio Ehekutivo a risibí relato reshèrshi di reino