Boneiru un isla den desaroyo pero no pa e boneriano