Mas patruya Warda Kosta na Boneiru no ta nesesario