Detenshon relashoná ku violashon di lei di arma di kandela