Lapimentu no ta yuda mas Situashon Kaminda Rincon a yega su final