Zueif i duda Dikon ainda hendenan no sa pa kua partido nan mester vota